Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περιγραφη

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να καλυφθούν καθώς και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, μέσω του Έργου: «Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο Θήβας» προσδοκούμε αφενός να πετύχουμε την υποστήριξη και ενίσχυση των ανέργων και αφετέρου να αναδείξουμε νέα βιώσιμα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου οι ωφελούμενοι της εν λόγω πράξης:
να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, 
να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα και 
να προσληφθούν από επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση των δράσεων που αποτελούν το σύνολο του έργου αναμένεται να προωθηθούν στην απασχόληση 40 άνεργοι, κάτοικοι του Δήμου Θήβας, ως εξής: 
 
20 ωφελούμενοι του Σχεδίου αναμένεται να προσληφθούν σε εμπορικές επιχειρήσεις στη Θήβα 
20 ωφελούμενοι αναμένεται να προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα, εκ των οποίων οι 10 προσδοκάται να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. 
 
 
Για την υλοποίηση του Έργου έχει συσταθεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας, η οποία αποτελείται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης με 20ετή και πλέον εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ επίσης συμμετέχει και μία εταιρία συμβούλων η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής και ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών, ο οποίος εκπροσωπεί τους κλάδους των εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών του Δήμου Θήβας. 
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: 
 
Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA) 
Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι