Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τέσσερις νέες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
Rate this item
(0 votes)

Τέσσερις νέες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
Published in Άλλα Προγράμματα Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013 00:00

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 4 νέες δράσεις που έχουν σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις 4 νέων προγραμμάτων που έχουν σκοπό να τονώσουν την απασχόληση.

Οι δράσεις είναι οι εξής:

Δράση 1: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  

Αφορά:

-Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

-φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σκοπός της δράσης-επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Η δράση αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας των νέων πτυχιούχων (το ποσοστό ανεργίας των οποίων είναι το υψηλότερο στη χώρα μας σε σχέση με την ΕΕ-27), ενώ επίσης καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ετεροαπασχόλησης των εργαζομένων πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σε ποσοστό 26,4% απασχολούνται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχουν. Στόχος από την υλοποίηση της Δράσης είναι να ωφεληθούν 2.200 πτυχιούχοι και να δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις εργασίας.

Τι επιδοτείται:

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής/υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν στην επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

Δράση 2: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Αφορά:

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σκοπός της δράσης-επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Από την υλοποίηση της Δράσης αναμένεται να ωφεληθούν 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Τι επιδοτείται:

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Περαιτέρω προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια θα ανακοινωθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Δράση 3: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Αφορά:

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία¨ του ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

Σκοπός της δράσης-επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΣΠΑ 2014-2020, επιλέχθηκαν 8 τομείς της Ελληνικής Οικονομίας οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκε να ωφεληθούν από τη Δράση επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ανωτέρω τομείς.

Συνολικά από τη Δράση αναμένεται να ωφεληθούν 1.600 - 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Τι επιδοτείται:

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Δράση 4: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Αφορά:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που συστάθηκαν έως την 31/12/2013 και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Σκοπός της Δράσης-επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Ξεχωριστός τομέας, ο οποίος, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, παρουσιάζει ιδιαίτερα καλές και ενθαρρυντικές επιδόσεις και προοπτικές αποτελεί ο τουρισμός. Στα πλαίσια αυτά, μέσω της Δράσης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, με στόχο να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές και να παρέχουν ακόμα πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, επιδίωξη που θα συμβάλλει και στην τόνωση της απασχόλησης στον τουριστικό τομέα. Αναμένεται, επομένως, από τη Δράση να ωφεληθούν 600-700 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις εργασίας.

 

Read 436 times
Login to post comments

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

 • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι